10:28 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

KẾ HOẠCH

Thứ sáu - 19/06/2020 07:50
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ năm 2014 đến năm 2020
Thực hiện Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Trường Đại học Nông Lâm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ 2014 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng.

- Góp phần tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ làm cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

- Gắn việc phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

- Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng.

- Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ năm 2014 đến năm 2020” .

2. Hình thức tuyên truyền

- Trưởng các khoa, phòng, ban tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đơn vị mình bằng hình thức tổ chức hội nghị quán triệt đến từng cán bộ, viên chức của đơn vị mình. Ngoài việc đã được phổ biến, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động tìm hiểu thêm trên các phương tiện thông tin truyền thông hiện có về pháp luật phòng chống tham nhũng, từ đó nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

- Ban thanh tra nhân dân và bộ phận thanh tra giáo dục tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường nhằm theo dõi, chấn chỉnh một cách nghiêm túc.

- Ban thanh tra nhân dân và bộ phận thanh tra giáo dục phối hợp với các khoa, phòng, ban để chuyển tải các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai, các tài liệu tuyên truyền về pháp luật phòng chống tham nhũng, chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, từ năm 2014 đến năm 2020.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các khoa, phòng, ban, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Nông Lâm từ 2014 - 2020; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;  

2. Ban Thanh tra nhân dân và bộ phận thanh tra giáo dục có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức từ 2014 - 2020 của Nhà trường; có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong Nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng các khoa, phòng, ban, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị phản hồi về Nhà trường (qua Phòng TTKT&ĐBCLGD) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nông lâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA   Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai Điện Thoại : 02513.750080 Email : thcsxuanhoa@xuanloc.edu.vn     I/ Giới thiệu : Trường...

Đăng nhập thành viên

NGHỊ QUYẾT

NQ 74/2022/QH15


TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH

HSG CÁC MÔN VĂN HÓA

Hành khúc trường THCS Xuân Hòa