12:57 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Toán

KT toán 9

Thứ ba - 17/03/2020 04:39
KT toán 9

KT toán 9

KIỂM TRA SỐ I
 MÔN:  Toán  - LỚP  9  -
 
 
A.TRẮC NGHIỆM: (1.5 đ) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.
1.  Điều kiện có nghĩa của biểu thức : 1  là :
     a) 1                            b) 1                     c) 1                       d) 1
2.  Đường tròn (O; R) và đường tròn (1; r) có 2 điểm chung  với nhau khi :
      a) R – r < OO, < R + r       b) 1           c) 1                        d) OO, > R + r
3.  Với giá trị nào của m thì đường thẳng  y = (m + 1)x - 2 tạo với tia Ox một góc nhọn :
     a)  m 1 -1                          b)  m > -1                   c)  m < -1                     d)  m > 0
4.  Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào có một nghiệm duy nhất:
     a)  1                  b) 1             c) 1           d) 1
5. Xét trên cùng một góc nhọn 1thì công thức nào là đúng:
     a) tan1 =1                b) cot1 =1         c) sin21+ cos21= 1   d) sin21.cos21= 1
6. Nếu 1 vuông tại A thì khẳng định nào sau đây là đúng:
     a) AH2 = HB + HC            b) BC2 = AB2.AC2      c) AB = BC.sinC         d) AB = AC.tanB
 
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án            
 
B.TỰ LUẬN: (8.5đ)  
1Bài 1: (1.75đ) Tính: a) 1           b) 1  
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
1Bài 2: (1.5đ) a) Tìm x biết : 1      b) Giải hệ phương trình:1 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (1.5đ ) Cho các hàm số y = 2x – 3 (d1) và y = (m – 1)x +2n (d2)
  1. Vẽ đồ thị hàm số  y = 2x - 3 (d1 ).
    Điểm A(-2; 1) có thuộc đường thẳng (d1) không? Vì Sao?
  1. 1Tìm m và n, biết đường thẳng (d2­­) song song với đường thẳng (d1) và (d2) cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng -2
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (3.75đ) Cho đường tròn (O; R) có dây AB (AB không đi qua O). Gọi H là trung điểm của AB, tiếp tuyến Ax của đường tròn cắt đường thẳng OH tại S.                                                    (HV:0.5đ)
  1. Giả sử R = 9 cm, OH =  5,4 cm. Tính SO, AB,1.                                                             (1.5đ)
  2. Chứng minh: SB là tiếp tuyến của (O).                                                                                    (0.75đ)
  3. Từ B vẽ đường thẳng song song SO cắt đường tròn (O) tại C.
Chứng minh : A, O, C thẳng hàng.                                                                                          (0.5đ)
  1. Gọi D là điểm đối xứng của S qua O. Chứng minh: SC = BD.                                               (0.5đ)
 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................                   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
 

KIỂM TRA SỐ 2
 MÔN:  Toán  - LỚP  9  -
 
 
A.TRẮC NGHIỆM (3 Điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.
1.  Điều kiện có nghĩa của biểu thức : 1  là :
     a) 1                              b) 1                     c) 1                     d) 1
2.  Đường tròn (O;R) và đường tròn (1; r) không có điểm chung  với nhau khi :
      a) R – r < OO, < R + r       b) 1           c) 1                        d) OO, > R + r
3.  Kết quả phép tính 1(với a > 0, b > 0) bằng:
     a) 1                             b) 4ab                          c) 1                      d) 2ab
4.  Với giá trị nào của m thì đường thẳng  y = 2mx + 1 và đường thẳng y = 6x song song nhau. :
     a)  m = 4                             b)  m = 3                      c)  m 1 4                    d)  m 13
5.  Nếu 1vuông tại K và có cos M = 1 thì :
     a) cos N = 1                      b) sin M = 1               c) sin N = 1                d) sin N = 2   
6.  Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = -2x + 3:
     a)  (1; 5)                              b)  (0; 1)                      c)  (2; -1)                     d) (-1; 1)
7.  Từ một điểm nằm ngoài đường tròn ta có thể vẽ được mấy tiếp tuyến của đường tròn đó:      
     a) 3                                     b) 2                              c) 1                              d) 0
8.  1vuông tại D có DH vuông góc EF. Nếu EF = 15cm, DE = 12 cm thì EH bằng :
     a)  9 cm                              b)  1.25 cm                 c)  0.8 cm                   d) 9.6 cm
9.  Nếu 1 thì a bằng :
     a)  -27                                 b) -9                             c) 27                            d) Không có giá trị nào.
10. Nếu 1 vuông tại I thì :
     a) sin H = 1                  b) cot H =1             c) cos H =1            d) tan H =1
11. Cặp giá trị nào sau đây là một nghiệm của phương trình : 3x + y = 2
     a) (-1; 1)                             b) (1; -1)                      c) (1; 1)                        d) (-1; -1)
12. Nếu 1 vuông tại A có AH 1BC thì khẳng định nào sau đây là sai:
     a) AB2 = BC+BH               b) BC2 = AB2 + AC2   c) AH2 = HB.HC       d) AB.AC = AH.BC
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12
Đáp án                        
 
B.TỰ LUẬN (7đ)  
Bài 1: (1.25đ) Tính :        a) 1                          b) 1  
Bài 2: (1.0đ)      a)Tìm x biết : 1            b) Giải hệ phương trình:1 
Bài 3: (1.25đ )
        a) Vẽ đồ thị hàm số  y = x - 2 (d1 ).
        b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d1 ) với đường thẳng (d2­­): y = -2x + 1 (Bằng tính toán và không cần vẽ đường thẳng (d2­­) ) .
Bài 4: (3.5đ) Cho đường tròn (O) có AB là đường kính. Vẽ tiếp tuyến Ax của đường tròn, trên Ax lấy điểm C sao cho AC > AB. Gọi H là giao điểm của BC với đường tròn (O)
  1. Chứng minh : AH vuông góc BC. Giả sử AB =  12 cm, AC = 16 cm. Tính BC, AH,1  (1.25đ)
  2. Gọi M là trung điểm của AC. Chứng minh : MH là tiếp tuyến của (O).                                  (0.75đ)
  3. Tiếp tuyến By của đường tròn(O) cắt MH tại N, Chứng minh : MH.NN = OH2                    (0.5đ)
  4. Gọi E là giao điểm của OM với AH, F là giao điểm của ON với BH. So sánh OE và OF.     (0.5đ)
BÀI LÀM
 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Các em làm và nộp lại nhà trường cho gv trực vào ngày 30 tháng 3 năm 2020

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật