14:34 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP trong thời gian tạm nghỉ dịch » Toán

toan 6 - hk1

Thứ sáu - 06/03/2020 01:32
toan 6 - hk1

toan 6 - hk1

Các em hãy ôn tập thật tốt nhé
ÔN TẬP
TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ I
 
I/ TRẮC NGHIỆM:      
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Qua M = {4;5;6}. Cách viết nào sau đây là đúng:
            A. 4 1 M              B. 5 1 M               C.  6 1 M                   D. {5;6} 1 M    
Câu 2 : Cho 3x + 6 = 18. khi đó x bằng:
           A. 12                               B. 24                             C. 4                           D. Một kết quả khác.
Câu 3 : Cho E = { 3; 7; 8; 9} ;  F = {2; 3; 7; 8; 9;10}. Khi đó ta có:
A. E 1 F              B. F1 E             C. E = F                    D. E 1 F        
Câu 4: Cho tập hợp B = {cam, chanh, táo, nho, lê}. Tập hợp B có:
A. 2 phần tử           B. 3 phần tử          C. 5 phần tử                 D. 1 phần tử
Câu 5 : x6 . x8 bằng:
          A.  x14                     B. x2                      C.  x48                          D. x6
Câu 6 : Số chia hết cho 2, 3, 5, 6, 9 là :
          A. 2011                B. 7650               C. 2455                        D. 9240
Câu 7 : BCNN(16, 48) là
          A. 48                      B. 16                      C. 1                              D. 96
Câu 8. Phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố ta được:
A. 18 = 2.32           B. 18 = 2.9            C. 18 = 3.6                      D. Cả A, B, C đều đúng
 Câu 9. So sánh 43 và 34  ta được:
A. 43 > 34               B. 43 < 34              C. 43 = 34                 D. Không so sánh được
Câu 10. Kết quả các phép tính  của biểu thức:   20 - [ 30 - ( 5- 1)2]   là:
          A. 4                       B. 16                      C. 14                             D. 6
Câu 11 : ƯCLN(5, 75)
           A. 75                            B. 225                    C. 1                                D. 5
Câu 12 : Số 60 có số ước là:
           A. 10                           B. 11                       C. 12                              D. 60
Câu 13: Số đối của -3 là:
          A. -3                       B. 3                          C.  13                        D. Một số khác   
Câu 14: khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0 trên trục số là:
          A. 0 đơn vị               B. -5 đơn vị              C. 5 đơn vị                  D. 25 đơn vị       
 
Câu 15: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
          A. -9 > -5;                B. 5 < - 9                        C. 1 > 5                    D. -5 > 9
Câu 16: Nếu  1 = 7 thì a bằng:
          A. -7                         B. 7                           C. 1 7                        D. Một kết quả khác   
Câu 17 : Với hai số nguyên a và b, ta có:
          A.  Nếu  a = 1b  thì 1 = 1                      B. Nếu  a > b  thì 1 > 1               
          C.  Nếu 1 < 1 thì a < b                            D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 18 : Cho a và b là hai số nguyên . Khi đó a - b bằng:
          A. –(a + b)              B. +(a + b)                        C. –(a - b)                   D. a + (-b)
Câu 19: (-1) + (-2) bằng:
          A. 3                          B. 2                           C. -3                            D. -2
Câu 20. x + 2 = 1 thì giá trị cùa x là:
A. 3                          B. 2                           C. -3                      D. -1
Câu  21. Cho số nguyên a > -1. Số a là
          A. Số nguyên dương                                 B. Số nguyên âm         
          C. Số âm hoặc dương hoặc 0                D. Số tự nhiên
Câu 22. Kết quả phép tính 7 -10 là
          A. 3                          B. 17                         C. -3                            D. kết quả khác.
Câu 23 : Tổng của các số nguyên x thỏa mãn -4 < x 1 3 là
          A. -3                        B. 0                          C. 3                              D. - 4
Câu 24 : Tổng của các số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số và số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số là:
          A. 90                      B. 98                        C. -98                          D. -90
 
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1: thực hiện phép tính:
a/ 6.52 – 64 : 43 ;                                                   b/ 45 - {[(120 – 60) : 15 + 6] : 2}
 
Bài 2: Tìm x, biết:
a/ 211 – 7x = 36                                                         b/ (3x – 2).4 = 100
 
Bài 3: Tìm BCNN của các số:                     
    a/ 6; 20                                                                   b/ 12; 15;
 
Bài 4: Có 84 cuốn vở, 60 cuốn sách và 36 cây bút dùng để khen thưởng cho học sinh nghèo học giỏi. Nhà trường muốn chia cho nhiều học sinh sao cho mỗi học sinh đều nhận số vở, sách, và bút bằng nhau. Có thể chia được nhiều nhất là mấy phần. Khi đó mỗi phần có bao nhiêu vở, bao nhiêu sách, bao nhiêu bút?
 
Bài 5: Chứng minh rằng a = 913 + 1 chia hết cho cả 2 và 5.
Bài 6:  Cho các số: 23; -46; 0; 2012
a/ Tìm số đối của các số trên.                                     b/ Tìm giá trị tuyệt đối của các số trên
Bài 7:  Tính
a/ (-7) + (-8)                                    b/ 18 + (-72)                          c/ 2005 – (2019 – 2020)
 
Bài 8: Tìm x, biết:
a/ x – 9 = - 30                                  b/ (25 – x) – 65 = -40                      c/ 1 = 7
Bài 9: (1đ) Tính tổng các số nguyên x, biết:
a/ -5 < x 1 5
b/ -2012 < x < 2013
 
Bài 10:  Tính nhanh: S = 1 + (-5) + 9 + (-13) + …+ 393 + (-397)
 
ĐÁN ÁN
 
I/ TRẮC NGHIỆM:
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10 Câu11 Câu12
C C A C A B A A B D D C
 
Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24
B C C C A D C D D C B A
 
 
II/ TỰ LUẬN
 
 
Bài Câu Đáp án
 
1
a 6.52 – 64:43 = 6.25 – 64:64 = 150 – 1 = 149
b 45 – {[(120 – 60):15+6]:2} = 45 – {[60:15+6]:2}
                                            = 45 – {[4+6]:2}
                                            = 45 – 5 = 45
 
2 a 211 – 7x = 36; 7x = 211 – 36; 7x = 175; x =25
b (3x – 2).4 = 100; 3x- 2 = 25; 3x = 27; x = 9
 
3 a 6= 2.3; 20 = 22.5; BCNN(6,20) = 22.3.5 = 60
b 12 = 22.3; 15 = 3.5; 30 = 2.3.5
BCNN(12,15,30) = 22.3.5 = 60
 
4   Gọi a là số phần thưởng nhiều nhất phải tìm
Ta có 84 1 a, 60 1 a, 36 1 a và a lớn nhất nên a là ƯCLN(36, 60, 84)
36 = 22.32; 60 = 22.3.5; 84 = 22.3.7
ƯCLN(36, 60, 84) = 22.3 = 12
Vậy số phần nhiều nhất cần tìm là 12 (phần)
Số cuốn vở mỗi phần có là 84 : 12 = 7 (cuốn)
Số cuốn sách mỗi phần có là 60 : 12 = 5 (cuốn)
Số cây bút mỗi phần có là 36 : 12 = 3 (cây)
5   Vì 9 mũ lẻ có chữ số tận cùng là 9 nên 913 +1 có chữ số tận cùng là 0
Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 2 và 5 nên a chia chia hết cho cả 2 và 5.
 
 
 
 
 
Bài Câu Đáp án
 
6
a số đối của 23; -46; 0; 2012 lần lượt là -23; 46; 0; - 2012
b 1 = 23;  1 = 46;  1 = 0;  1 = 2012
 
 
7
a (-7) + (-8) = -(7+8) = -15
b 18 + (-72) = -(72 – 18) = -54                                   
c 2005 – (2019 – 2020) = 2005 – (-1) = 2006
 
 
8
a x – 9 = - 30   ;  x = -30 + 9 ;  x = -21                              
b (25 – x) – 65 = -40 ;    25 – x = -40 + 65;
25 – x = 25 ;  x = 25 – 25 ; x = 0               
c 1 = 7 ; x = 17
 
 
 
 
 
 
9
a Vì -5 < x 1 5 nên x 1 {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
Tổng các số nguyên x mà -5 < x 1 5 là:
(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
= [-4 +4] + [ -3 + 3] + [-2 + 2] + [-1 +1] + 0 + 5
= 5
b Vì -2012 < x < 2013 nên
x 1{-2011; -2010; -2009;...;2009; 2010;2011;2012}
Tổng các số nguyên x mà -2012 < x < 2013  là:
(-2011)+(-2010)+(-2009)+...+2009+2010+2011+2012
= [-2011 +2011] + [ -2010 + 2010] + [-2009 + 2009]     
   + ...+ [-1+1] + 0 + 2012
= 2012
 
 
 
 
10
S = 1 + (-5) + 9 + (-13) + …+ 393 + (-397)
S = [1 + (-5)] + [9 + (-13)] + …+ [393 + (-397)]
S = (-4) + (-4) +…+ (-4)
(50 số hạng bằng -4)
S = - (4 + 4 + 4 +…+ 4)
S= - ( 4.50)
S= -200
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 53 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ôn tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật