13:45 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP trong thời gian tạm nghỉ dịch » Lịch sử

sử 8

Thứ ba - 10/03/2020 10:12
sử 8

sử 8

 

Câu 1: Các cuộc cuộc cách mạng tư sản (bao gồm cả Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi)
Các cuộc CM TS Hình thức Kết quả Ý nghĩa Hạn chế
CMTS Hà Lan     1566 Chiến tranh giành độc lập Thắng lợi đã lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha  
Giải phóng dân tộc lật đổ chế độphong kiến tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển
 
 
Chỉ đem lại lợi ích và quyền lợi cho giai cấp tư sản còn nông dân và công nhân vẫn bị bóc lột đói khổ
CMTS Anh     1640-1648 Nội chiến Thắng lợi lật đổ chế độ pk Sác- Lơ I
CMTS  Mỹ 1776 Chiến tranh giành độc lập Thắng lợi buộc Anh công nhận quyền độc lập của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ
CMTS  Pháp 1789 Nội chiến Thắng lợi lật đổ chế độ pk Sác- Lơ IThắng lợi lật đổ chế độ pk Lu I thứ XVI
CMTS Nhật ( Duy tân Minh Trị 1868 Cải cách kinh tế chính trị ,xã hội Trở thành 1 nước tư bản công nghiệp
CM Tân Hợi 1911 Nội chiến Chấm dứt hơn 2000 của chế độ phong kiến
 *Đặc trưng của 1 cuộc CMTS là do giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng , nhưng lực lượng chủ yếu là nhân dân lao động khi thắng lợi thì giai cấp tư sản nắm quyền nhân ko được hưởng 1 chút quyền lợi gì cả
* Ý nghĩa sự kiện 14/7/1789
Ngµy 14/7/1789 quÇn chóng tÊn c«ng ngôc Ba-xti mở đầu th¾ng lîi cho CMTS  Pháp. Đ¹i Tư Sản  lªn n¾m quyÒn,thµnh lËp chÕ ®é quan chủ lập hiến.
Câu 2: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu XX.
Đặc điểm đế quốc của các nước Anh-Pháp-Mĩ-Đức:
  • Anh : chủ nghĩa đế quốc thực dân.
  • Pháp: chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
  • Mĩ: chủ nghĩa đế quốc thực dân, thực dụng.
  • Đức: chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
Công xã Pari: ý nghĩa
Lật đổ chính quyền tư sản,xây dựng nhà nước của giai cấp vô sản
- Nêu gương chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để lại bài học quý giá
- Cổ vũ cho nhân dân đấu tranh
  * tính chất
Cuộc Cách mạng vô sản đầu tiên đem lại lợi ích cho nhân dân lao động .
 
Câu 3: Châu Á thế kỉ XVIII- đầu XX
Nguyên nhân tư bản phương Tây tiến hành xâm lược các nước Á, Phi:
- Khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường của các tư bản Anh và Pháp trở nên cấp thiết nên chính phủ tư sản các nước này đẩy mạnh việc xâm lược đối với phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ,Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.
- Tại Châu Phi, các nước Anh, Pháp,Đức, I-ta-li-a, Bỉ,…cũng ráo riết đẩy mạnh xâu xé biến toàn bộ châu lục này thành thuộc địa của mình.
Chính sách cai trị của thực dân phương tây và hệ quả:
-Chính sách cai trị hà khắc, dã man: Vơ vét tài nguyên, khủng bố, đàn áp nhân dân, chia để trị.
-Hệ quả: Các cuộc đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc phát triển liên tục, rộng khắp
Câu 4: Cách mạng tháng Mười và công cuộc cây dựng CNXH ở LX từ 1925- 1921: nguyên nhân, ý nghĩa, tính chất CM tháng Mười.
1/nguyên nhân
Cách mạng dân chủ tư sản Tháng 2 – 1917, tuy đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản, song nước Nga lúc này lại diễn ra cục diện chính trị đặc biệt: hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết đại biểu công nhân  - nông dân – binh lính
Chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền Xô Viết.
2/kết quả; lật đổ chính phủ lâm thời tư sản. Đem  lại chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân.
3/ Ý nghĩa lịch sử.
 Làm thay đổi vận mệnh nước Nga, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, XD chế độ mới: CĐ XHCN.
- Cổ vũ mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức bóc lột trên thế giới.
- Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ Tư Sản, cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng XHCN ( CM vô sản).
4 Tính chất
- Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ Tư Sản, cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng XHCN ( CM vô sản).
Câu 5: Các nước tư bản (Âu- Mĩ, Nhật Bản) giữa hai cuộc chiến tranh.
Kinh tÕ n­íc MÜ trong thËp niªn 20 thế k xx
* Đc đim: Kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, trở thành trung tâm kinh tế,tài chính số 1 thế giới.
 * Nguyªn nh©n :
-Thu lợi lớn trong CTTG thứ 1.
- Chú trọng c¶i tiÕn kü thuËt, sản xuất dây chuyền,t¨ng c­êng bóc lột c«ng nh©n.
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 (nguyên nhân, hậu quả, cách giải quyết
* Nguyªn nh©n: Do c¸c n­íc t­ b¶n ch¹y theo lîi nhuËn s¶n xuất å ¹t dÉn ®Õn khñng ho¶ng "thõa".
* HËu qu¶:
- Tµn ph¸ nÆng nÒ kinh tế thế giới vµ Ch©u ¢u.
- Hµng triÖu ng­êi chÕt ®ãi.
* Biện pháp:            
 - Anh, pháp : cải cách kinh tế, xã hội...để thoát khỏi khủng hoảng.
 - Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản : phát xít hóa chế độ thống trị, phát động chiến tranh chia lại thế giới.
Câu 6: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật.
  •  Thành tựu và ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp:
   *Các phát minh quan trọng:
     - 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
    - 1769 Ác-crai-tơ ( máy kéo sợi chạy bằng sức nước)
    - 1785 Các-rai (máy dệt đầu tiên)
    - 1784 Giêm Óat (máy hơi nước).
 Các thành tựu veà khoa hoïc töï nhieân vaø khoa hoïc xaõ hoäi (XVIII-XIX)
*  Khoa hoïc töï nhieân
- Thuyeát vaïn vaät haáp daãn ( Niu- Tôn )
- Ñònh luaät baûo toaøn vaät chaát vaø naêng löôïng ( Loâ- Moâ- Noâ- Xoáp )
-  Khaùm phaù bí maät cuûa söï phaùt trieån thöïc vaät vaø moâ ñoäng vaät ( Puốc - Kin- Giô )
- Thuyết tieán hoaù và di truyeàn ( Ñaùc- Uyn )
Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu khoa hc và kü thuËt na đu TK XX,ý nghĩa ,tác đông.
*VÒ vËt lý:
Sù ra ®êi cña thuyÕt nguyªn tö hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ lý thuyÕt t­¬ng ®èi cña nhµ b¸c häc AnBeAnh X Tanh - §øc
.* C¸c khoa häc kh¸c:
Hãa häc - Sinh häc - KH tr¸i ®Êt... ®Òu ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín.
- Sö dông ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn ra ®a, hµng kh«ng, ®iÖn ¶nh.
* T¸c dông ý nghĩa 
- Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn. N©ng cao ®êi sèng cho con ng­êi,tạo ra böôùc nhaûy voït veà saûn xuaát vaø naêng xuaát lao ñoäng
Tác động tầm ảnh hưởng
Taïo ra caùc loaïi vuõ khí hieän ñaïi coù söùc huyû dieät lôùn. Gây ra hai cuộc chiến tranh TG,thảm họa của nhân loại,
nạn oâ nhieãm moâi tröôøng…
 Nhiệm vụ của chúng ta:Bảo vệ môi trường, không xả rác, tham gia trồng cây xanh, chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiêm khi đi xe máy,ủng hộ hòa bình, phản đối chiến tranh,khai thác tài nguyên hợp lý….
 
 
Câu 7: Các cuộc chiến tranh thế giới
Các cuộc chiên tranh Nguyên nhân Kết cục Tính chât
CTGT Thứ nhất
(1914-198)
- Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu cña CNTB ë cuèi thế kû XIX ®Çu TK XX.
- M©u thuẫn gi÷a c¸c n­íc §Q vÒ thÞ tr­êng thuéc ®Þa -> h×nh thµnh 2 khèi ®Õ quèc ®èi ®Þch nhau.
+Khèi liªn minh : Đức, Áo- Hung +Khèi HiệpƯớc: Anh, Ph¸p, Nga.
-> Ch¹y ®ua vò trang, ph¸t ®éng CT chia l¹i TG.
 
- 10 triệu người chết, nhiều thành phố, làng mạc,cầu cống, nhà máy bị phá hủy.
- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các đế quốc thắng trận
 
- Đây là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa .
CTGT Thứ hai
(1939-1945)
  • Mâu thuẫn mới về thị trường thuộc địa giữa các nước đế quốc (sau chiến tranh thế giới thứ I)
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 dẫn tới chủ nghĩa cầm quyền của CN phát xít Đức, Nhật, Italia gây chiến tranh
  • Với sự nhượng bộ của các nước Châu Âu tạo điều kiện cho phát xít châm ngòi chiến tranh
- Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật sụp đổ
- Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật, thiệt hại gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ I)
 
 
-ở giai đoạn thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa .
- ở giai đoạn thứ  hai  là cuộc chiến tranh mang ý nghĩa tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít trên thế giới mà chủ lực là Hồng Quân Liên Xô .
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật