14:11 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP trong thời gian tạm nghỉ dịch » Hóa

hóa 8 + 9

Thứ năm - 05/03/2020 22:22
hóa 8 + 9

hóa 8 + 9

Cuối nội dung cần ôn tập có đề kiểm tra. Các em làm bài nộp lại vào ngày thứ 7/7/03/2020. Sau ngày này sẽ không được tính điểm nhé.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8
NĂM HỌC 2019 – 2020
DẠNG 1: BÀI TOÁN TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẾT

 
Bài 1: Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Sau phản ứng thu được V lít khí Hiđro ở đktc.
 1. Tìm V
 2. Tìm khối lượng của FeCl2 tạo ra sau phản ứng
 3. Tìm khối lượng của HCl
Bài 2: Cho 32 g Oxi tác dụng vừa đủ với Magie.
 1. Tìm khối lượng của Mg trong phản ứng.
 2. Tìm khối lượng của Magie oxit tạo thành
Bài 3: Tính thể tích khí Oxi và Hiđro ở đktc để điều chế 900g nước
Bài 4: Đốt cháy 12 tấn Cacbon cần bao nhiêu m3 không khí. Biết rằng khí Oxi chiếm   V không khí
DẠNG 2: BÀI TOÁN CHẤT CÒN DƯ, CHẤT HẾT
Bài 1: Cho 3,2 g S tác dụng với 11,2 g Fe. Hỏi sau phản ứng hóa học trên tạo thành bao nhiêu g FeS? Tính khối lượng chất còn dư.
Bài 2: Đốt cháy 6,4 g lưu huỳnh bằng 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được sản phẩm là SO2. Tính thể tích của các khí thu được sau phản ứng hóa học trên ở đktc
Bài 3: Đốt cháy 4,8 g cacbon bằng 6,72 lít khí oxi thu được sản phẩm sau phản ứng là CO2. Tìm khối lượng chất còn dư và thể tích khí CO2 thu được
Bài 4: Cho V lít khí Oxi ở đktc tác dụng với 16,8 g sắt. Sau phản ứng thu được 16 g sắt (III) oxit.
 1. Chứng minh rằng: Oxi phản ứng hết, sắt còn dư
 2. Tính V và khối lượng sắt còn dư
Bài 5: Cho 4,8 g Magie tác dụng với HCl thì thu được 2,24 lít khí Hiđro ở đktc
 1. Chứng minh rằng Mg dư còn HCl hết
 2. Tìm khối lượng của Mg dư và MgCl2 tạo thành sau phản ứng
Bài 6: Cho 10, 8 lít khí Cl ở đktc tác dụng với m (g) Cu. Sau phản ứng thu được 63,9 g chất CuCl2.
 1. Chất nào phản ứng hết? Chất nào còn dư?
 2. Tính m và phần trăm khối lượng các chất sau phản ứng
Bài 7: Đốt cháy 16 g lưu huỳnh thì thu được 8,96 lít khí
 1. Chứng minh rằng: Lưu huỳnh dư
 2. Tính thể tích oxi tham gia vào phản ứng

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 8
NĂM HỌC 2019 – 2020
NỘI DUNG HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN: 2/3à 16/3
 
A. CÂU HỎI:
Câu 1: Nêu tính chất hoá học của oxi, mỗi tính chất viết một phương trình hoá học minh hoạ.
Câu 2: Nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. Cho thí dụ minh họa.
Câu 3: Nêu định nghĩa oxit, cách gọi tên oxit cho thí dụ minh họa.
Câu 4: So sánh sự cháy và sự oxi hóa chậm? Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy?
Câu 5: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại gì?
1. Khí hiđro           +    Chì (II) oxit  1 Chì    +   nước
2. Điphotpho pentaoxit  +    nước      ¾®  Axit photphoric
3. Magie         +     axit clohidric        ¾®  Magie clorua  + Khí hiđro
4. Natri           +         nước                   ¾® Natri hiđroixit   + Khí hiđro
5. Bari oxit    +         nước                   ¾® Bari hiđroixit
6. Kali clorat 1 Kali clorua  + Khí oxi
7. Sắt từ oxit  +         khí hidro        1  Sắt    +   nước
8. Canxi         +         nước               ¾®   Canxi hiđroixit   + Khí hiđro
9. ……......      +         …………         ¾®      kali oxit
10. Khí hiđro   +    sắt (III) oxit       1   Sắt    +   nước
11. Kẽm       +     axit sunfuric            ¾®    Kẽm sunfat    +  Khí hiđro
12. Lưu huỳnh trioxit               +       nước            ¾®    Axit sunfuric  
Câu 6: Cho các chất sau: NO, N2O5, CaO, Fe2O3, P2O5, CO, Al2O3,CO2, MgO, ZnO, SO3. Hãy cho biết:
a) Oxit axit. Viết công thức axit tương ứng?
b) Oxit bazơ. Viết công thức bazơ tương ứng?
Câu 7: Trong các oxit sau, oxit nào là oxit axit, oxitbazơ: Na2O, CuO, Ag2O, CO2, N2O5, SiO2.Hãy gọi tên các oxit đó.
Câu 8: Đốt cháy 6,2 gam phôtpho trong bình chứa 6,72 lít khí Oxi (ở đktc)
a.Viết PTHH của phản ứng.
b. Sau phản ứng Photpho hay oxi dư? số mol chất còn dư là bao nhiêu?
c. Tính khối lượng hợp chất tạo thành.
Câu 9: a. Tính thể tích của khí oxi (ở đktc) cần thiết để đốt cháy hết 3,2 gam khí metan.
b. Tính khối lượng khí cacbonic tạo thành.

 
B. KIỂM TRA 45 PHÚT
Các em làm bài nộp lại vào ngày thứ 2/9/03/2020. Sau ngày này sẽ không được tính điểm nhé.
Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 45 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 8
Lớp : 8
Điểm Nhận xét
   
 
 
MÃ ĐỀ H8.2
I. Trắc nghiệm (3điểm).
 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Thành phần phần trăm theo thể tích của không khí là:
 1. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác ( cacbonic, hơi nước, khí hiếm…);
 2. 21% oxi, 78% nitơ, 1% các khí khác (cacbonic, hơi nước, khí hiếm…);
 3. 21% các khí khác ( cacbonic,hơi nước, khí hiếm…) , 78% nitơ, 21% oxi;
 4. 21% oxi, 78% các khí khác ( cacbonic, hơi nước, khí hiếm…) ,1% nitơ .
Câu 2: Nhóm các chất nào sau đây đều là oxit axit?
 1. CaO,CuO,CO2, NaOH;                                     C. Na2O, MgO, O3, SO2;
 2. CO2, SO2, P2O5, SO3;                                         D. CaO, Na2SO4,NO2.
Câu 3: Nguyên liệu thường dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
      A.  CaCO3;                      B.  KMnO4;                 C.  K2MnO4;                   D.  MnO2.
Câu 4: Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi.sau phản có chất nào còn dư?
A. Oxi                                                 B. Photpho         
C. Hai chất vừa hết                            D. Không xác định được
Câu 5: Trong không khí, chất nào duy trì sự cháy?
      A. Hơi nước                    B. Khí oxi                  C. khí cacbonic                    D. khí Nitơ.
Câu 6: Trong các hợp chất oxi luôn có hóa trị là
        A. I                             B. II                                C. III                                  D. IV.
Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời            
II.PHẦNTỰ LUẬN (8,5đ)
Câu 1: (2,5 điểm)
a. Oxit bazo là gi?
b. Viết gông thức hóa học  các oxit sau đây và cho biết đó là oxit axit hay oxit bazo
STT Tên oxit Công thức hóa học Phân loại
1 Sắt (III) oxit    
2 Đồng(II)oxit    
3 Lưu huỳnh đioxit    
4 Đinitơ pentaoxit    
Câu 2. (3 điểm)
a/ Trình bày tính chất hóa học của oxi
b/ Muốn dập tắt ngọn lửa xăng dầu cháy, người ta trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước
c. Phản ứng hóa hợp là gì? Cho ví dụ.
Câu 3: (3,0 điểm)
    Đốt cháy hoàn toàn 2,34 gam Kali trong bình chứa khí O2.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.
c. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.
d. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thu được thể tích khí O2 (đktc) bằng
với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên. Biết rằng thể tích O2 thu được bị thất thoát 2%.

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ HỌC 9
NỘI DUNG HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN: 2/3à 16/3
 
A. CÂU HỎI:
1. Nêu tính chất hóa học của phi kim. Viết PTHH minh họa.
2. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết PTHH minh họa.
3. Muối cacbonat được phân loại như thế nào? Cho VD.
4. Nêu tính chất hóa học của muối cacbonat. Viết PTHH minh họa cho các tính chất.
5. Nêu tính chất hóa học của SiO2. Viết PTHH minh học.
6. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 8,11,15.
7. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó.
8. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 7, chu kì 2, nhóm V trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Hãy cho biết:
- Cấu tạo nguyên tử của A.
- Tính chất hóa học đặc trưng của A.
- So sánh tính chất hóa học của A với các nguyên tố lân cận.

 
B. KIỂM TRA 15 PHÚT
Các em làm bài nộp lại vào ngày thứ 7/7/03/2020. Sau ngày này sẽ không được tính điểm nhé.
Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 15 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 9
Lớp : 9   
 
Đim Nhn Xét
   
 
 
I/ Trắc nghiệm ( 4 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Tính kim loại của các nguyên tố trong cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học biến đổi :
A.tăng dần từ trên xuống dưới                B.tăng dần từ dưới lên trên
C.giảm dần từ trên xuống dưới               D.biến đổi không theo quy luật
Câu 2: Nguyên tố có điện tích hạt nhân bằng 16 nằm ở chu kì, nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?
A. chu kì II, nhóm VI                             B. chu kì III, nhóm VI
C. chu kì III, nhóm IV                            D. chu kì II, nhóm IV
Câu 3: Ô nguyên tố của nguyên tố magie có dạng như sau. Phát biểu nào sau đây là sai.
A.Nguyên tố magie có kí hiệu hóa học là Mg.        B. Nguyên tử khối của magie là 12.
C.Số hiệu nguyên tử của magie là 12.                     D. Nguyên tố magie có hóa trị II.
Câu 4: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:
    A. Na, Mg, Al, K           B. K, Na, Mg, Al          C. Al, K, Mg,Na.       D. Mg, K, Al,Na
Câu 5: Vì sao người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi?
A.Nước đá khô có khả năng hút ẩm                       B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa
C. Nước đá khô có khả năng khử trùng                 D. Nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng
Câu 6: Khi cho HCl đặc dư tác dụng với cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 lớn nhất?
A. KMnO4                     B. MnO2                        C. KClO3                       D. KClO
Câu 7 : Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là:
A.NaHCO3, Na2CO3                                             B.Na2CO3, NaHCO3
C.Na2CO3                                                             D.Không đủ dữ liệu để xác định
Câu 8: Biết X có điện tích hạt nhân 13, 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3 e. X là nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn hóa học
A.Na                       B.Al                            C.Fe                                 D.Cu
Câu 9: Trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 490g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3. Thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy là:
A.22,4 ( l )                 B.224 4 ( l )                    C.11,2 4 (l)                D.112 4 (l) Câu 2 (3đ):
Câu 10: Để khắc các hoa văn trên gương (thủy tinh) người ta phải dùng cách nào?
A. HNO3 đặc, nóng                                                B. H2SO4 đặc, nguội
C. HF                                                                      D. HCl
Câu 11: Tính kim loại của các nguyên tố trong cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học biến đổi :
A.tăng dần từ trái sang phải                B.tăng dần từ phải sang phải
C.giảm dần từ trái sang phải               D. Giảm dần phải sang trái
Câu 12: Tính phi  kim của các nguyên tố trong cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học biến đổi :
A. tăng dần từ trái sang phải                B. tăng dần từ phải sang phải
C. giảm dần từ trái sang phải               D. giảm dần phải sang trái
II/ Tự luận ( 6 điểm):  
Câu 1: Cho nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 19+, 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e.
a)Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó
b)So sánh tính chất cơ bản của X với các nguyên tố lân cận trong bảng tuần hoàn
Câu 2: a. Tại sao không dùng Na2CO3 để chữa cháy mà dùng NaHCO3.
             b. Khi đun nước lâu ngày có cặn ở đáy ấm vì sao?
Câu 3: Hai nguyên tố X và Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các  nguyên tố hóa học và có tổng số điện tích hạt nhân là 17.
 1. Xác định tên các nguyên tố X và Y
 2. Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật